Polityka środowiskowa

W trakcie realizacji procesu wytwarzania jednym z naszych głównych celów jest ochrona ludzkiego zdrowia oraz szczególna dbałość o ochronę zasobów naturalnych. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia systemu wytwórczego na rzecz ochrony środowiska oraz wdrażania działań mających na celu zmniejszenie i zapobieganie jego zanieczyszczeniu.

Powyższe zamierzenia chcemy realizować poprzez:

  • Przestrzeganie odpowiednich wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska,
  • Stosowanie skutecznych metod zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, kładąc szczególny nacisk na ich minimalizację w miejscu powstawania,
  • Minimalizację ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,
  • Nadzorowanie   ilości powstających ścieków,
  • Zapobieganie powstawania ryzyka skażenia gleby i wód gruntowych,
  • Stosowane materiałów   i surowców nie wpływających negatywnie na środowisko naturalne człowieka,
  • Współpracę z klientami w zakresie utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych,
  • Motywowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji załogi, aby jej działania były świadome i odpowiedzialne,
  • Poprawę wizualnego oddziaływania firmy i tworzenie przyjaznej atmosfery pro – środowiskowej wśród załogi i otoczenia.

STALE DOSKONALIMY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNY Z NORMĄ PN-EN ISO 14001

POLITYKA ŚRODOWISKOWA HANYANG POLSKA JEST DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH STRON.

                                                                                    

Dyrektor Dong Ook Sohn

Świdnik, 01.09.2013